Fusie en reorganisatie

Fusie en overname, al dan niet vanuit een faillissement, reorganisaties en inkrimpingen, verzelfstandiging van onderdelen, management buy outs en outsourcing van grote afdelingen zijn van alle tijden. Het zijn processen waarin veel verandert en waarin vaak het uiterste van de ondernemingsraad wordt gevraagd. Van een oordeel over de noodzaak en de gevolgen voor de werknemers tot een advies over het sociaal plan. In de loop der jaren heb ik veel ondernemingsraden en PVT’s in dit soort trajecten begeleid. Ik doe dat meestal op de volgende wijze.

In een workshop van een of twee dagdelen krijgt de ondernemingsraad inzicht in het globale verloop van een fusie of overname proces en in de verschillende perspectieven van waaruit dat proces gezien en beoordeeld kan worden. In diezelfde bijeenkomst stellen we aan de hand van de beschikbare informatie een inventarisatie van de vragen en knelpunten vast die zich in het traject kunnen voordoen. Vervolgens bepalen we de door de ondernemingsraad gewenste ontwikkelingsrichting en formuleren we de voorlopige doelen van de ondernemingsraad. De verdere begeleiding bestaat dan uit de volgende onderdelen

  • Gedurende een aantal werkconferenties, vergaderingen en overlegverga­deringen adviseer ik de ondernemingsraad over de ontwik­kelingen en de voor­liggende stukken met daar­bij zowel aandacht voor stra­tegie als voor de plaatsbepaling van de ondernemingsraad in het hele proces. De relatie met de achterban zal daarbij bijzondere aandacht krijgen. Tevens kan tijdens de werk­con­fe­ren­ties hulp geboden worden bij het opstellen van nota’s, het formu­leren van vragen en het opstellen van adviezen aan de onder­nemer.
  • Daarnaast zal enige tijd nodig zijn ter voorbereiding van de vergaderin­gen en werkconferenties en voor het lezen van nota’s, rapporten en notulen van ondernemingsraads- en overlegvergade­ringen.
  • Indien nodig en gewenst kan ik op onderdelen nader onderzoek doen of een contra expertise uitvoeren.
  • Tenslotte zal tijd besteed worden aan het opstel­len van adviezen aan de ondernemingsraad, het telefonisch en/of schriftelijk commentaar leveren op stukken of ontwikkelingen en aan het schrijven van dis­cus­sie­stukken.

Voor de uitvoering ga ik meestal voorlopig uit van een tijdsbesteding van 10 dagdelen. Alleen feitelijk bestede tijd wordt in rekening gebracht. Mocht het verloop van het traject dat nodig maken kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Voor aanvullend onderzoek en contraexpertises zal meestal een aparte afspraak gemaakt worden.

Kosten

Voor de startconferentie reken ik € 750 per dagdeel, inclusief voorbereiding

Voor begeleiding reken ik een tarief van € 125 per uur. Bij een adviesgesprek of werkconferentie op locatie worden de eerste 2 uur altijd volledig in rekening gebracht.

Voor videoconferenties en bureauwerkzaamheden, zoals onderzoek, lees- en schrijfwerk reken ik eveneens € 125 per uur.

Voor reiskosten reken ik € 0,23 per kilometer. Reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Publicatie

Planning is het halve werk, OR Rendement oktober 2009

Een uitweg zoeken; OR rendement, september2009