Kookboek van een OR adviseur

 

De directeur ging met de billen bloot

Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat bleek maar weer eens toen een onderneming tijdens de bankencrisis en de daarop volgende eurocrisis in de problemen kwam. En uiteindelijk geen andere oplossing zag dan het personeel te vragen loon in te leveren.

Het bedrijf bestond van het faciliteren van ondernemingen. Nu het economisch tegen zat vonden de meeste bedrijven dat een luxe waar ze zo lang wel zonder konden. In de voorafgaande jaren was al veel gebeurd. De omzet was voor een belangrijk deel weggevallen waardoor de resultaten onder druk kwamen te staan. Er waren al rendabele activiteiten afgesplitst en verkocht. Er was in de resterende onderneming al een reorganisatie doorgevoerd om het werk met minder personeel te kunnen doen en zo op kosten te besparen. En met verhuurders waren afspraken gemaakt om de komende periode de huren te verlagen.

Maar helaas, dat alles leek niet voldoende om het tij te keren. Want hoewel de directie op termijn nog wel meer mogelijkheden zag om te besparen diende zich een nieuw probleem aan. Een liquiditeitstekort. Op zich was er nog vermogen genoeg om de verliezen op te vangen. Maar door de weggevallen omzet was ook de inkomende kasstroom verminderd. En dus wees de liquiditeitsbegroting uit dat er over hooguit 2 maanden betalingsproblemen zouden ontstaan. Dan moest immers naast de gewone loonbetaling ook het vakantiegeld worden uitbetaald. Een nieuwe bezuinigingsronde zou op die korte termijn nooit voldoende liquide middelen opleveren.

De directie zag op deze korte termijn maar een uitweg: een loonoffer van het personeel. Als iedereen 5% van het bruto loon zou inleveren, een grotere eigen bijdrage aan de leaseauto zou betalen en een groter deel van de pensioenpremie zou ophoesten dan liet de liquiditeitsbegroting zien dat het net uit kon.

De ondernemingsraad onderkende, dat de tijd om maatregelen te nemen erg kort was gegeven het dreigende liquiditeitstekort. Reorganisaties en andere mogelijke bezuinigingen leveren pas op termijn liquide middelen op. Dat vergde tijd die er niet was om de acute betalingsproblemen te voorkomen. De ondernemingsraad was daarom onder voorwaarden bereid om akkoord te gaan met deze draconische maatregel. Maar dan wel als een tijdelijk loonoffer van het personeel.

Het tijdelijk karakter van de maatregelen was een van de voorwaarden die de ondernemingsraad wist te bedingen. Afgesproken werd dat elk jaar bij een artikel 24 overleg bezien zou worden of de lonen weer hersteld konden worden naar het niveau waarop ze zich zonder deze maatregel zouden bevinden. En uiteraard ging iemand nooit minder verdienen dan de laagste trede in zijn of haar loonschaal en zeker niet minder dan het wettelijk minimum loon. Ook kwam er nog een hardheidsclausule, In schrijnende gevallen kon een uitzondering gemaakt worden, en konden werknemers met een leaseauto er voor kiezen af te zien van het gebruik van privé kilometers.

En tot slot ging de directie met de billen bloot. De directie gaf namelijk aan dat het loonoffer ook voor hen ging gelden. De ondernemingsraad wilde dit natuurlijk kunnen controleren. En nu wist de ondernemingsraad van eerder overleg in het kader van de Wet Harrewijn dat dit heel gevoelig lag. Daarom gaf de ondernemingsraad heel voorzichtig aan daarvoor genoegen te nemen met een verklaring van de accountant. Toen de directeur dat hoorde werd hij even stil en keek naar buiten. En toen sprak hij de volgende woorden: “Weet je, dat kost ook weer geld. Ik geef jullie mijn loonstrookjes wel.”

Blote billetjes kan je ook opdienen. Blote billetjes in het gras wel te verstaan, ofwel een stamppot van witte bonen en snijbonen. Kook een kilo aardappelen en een pond snijboontjes of een pak zoute snijbonen. Die laatste moeten wel eerst een nacht in ruim water ontzouten. Stamp die samen met een potje witte bonen tot een stamppot en bak daar speklapjes bij. De jus van de krokant gebakken speklapjes stamp je weer door de stamppot.

 

Ingrediënten

1 kilo aardappelen

500 gram snijbonen of een pak zoute snijbonen

1 potje witte bonen

Speklapjes

Alle afleveringen

13 De directeur ging met de billen bloot

12 Het viel de ondernemingsraad rauw op het dak

11 Dat was een hele kluif

10 Sprinkhanen

9 IJskoud uitgeserveerd, brandend opgediend

8 Eerst het zoet, dan het zuur

7 De vis werd duur betaald

6 Zuivere koffie

5 Struisvogelpolitiek

4 Ondernemingsraad in de bonen

3 Bananenrepubliek

2 De directie koos eieren voor zijn geld

1 Een appeltje voor de dorst

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.