Uncategorized

Adviesrecht bij benoeming interim bestuurder?

Een evergreen is de vraag naar de rol van de ondernemingsraad bij het aanstellen van een interim bestuurder. Er blijven ondernemers die van mening zijn dat bij een tijdelijke aanstelling van een bestuurder de rol van de ondernemingsraad vervalt. Neem de volgende vraag van een lid van de raad van toezicht.

De directeur/bestuurder wil in de komende tijd een half jaar sabbatical. Er moet dan iemand komen die haar als interim bestuurder gaat waarnemen. Dat is al besloten. Mijn vraag: heeft de OR iets te zeggen over a) wie dat gaat worden en b) wat voor opdracht er moet komen voor diegene? Advies of instemming? En waarover precies advies of instemming?

Het antwoord op die vragen is simpel. Op grond van artikel 30 WOR heeft de ondernemingsraad adviesrecht met elk voorgenomen besluit tot het benoemen van een bestuurder in de zin van de WOR. De bestuurder in de zin van de WOR is degene die, al dan niet tezamen met anderen, de hoogste leiding heeft over de dagelijkse arbeid. Tegenwoordig zal dat bijna altijd de statutair bestuurder zijn. Soms, als nog sprake is van een “toezichthoudend bestuur”, kan dat ook een directeur werkorganisatie zijn.

Elk voorgenomen besluit impliceert dat het adviesrecht ook van toepassing is bij tijdelijke benoemingen, dus ook bij het aanstellen van een interim bestuurder. Immers, de WOR sluit tijdelijke benoemingen niet uit. Onderdeel van de adviesaanvraag is informatie over de beweegredenen die aan het besluit ten grondslag liggen en informatie over de kandidaat waarmee de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de kandidaat in verband met diens functioneren in de functie. Daar hoort ook het door de raad van toezicht opgestelde profiel bij net als de opdracht die de beoogde interim bestuurder krijgt. De ondernemingsraad moet immers kunnen beoordelen of de interim bestuurder bij die opdracht past. Het verdient daarbij aanbeveling om de opdracht en het profiel in samenspraak met de ondernemingsraad op te stellen.

 De formele procedure is dat over de adviesaanvraag ten minste een maal overleg plaats vindt en dat het definitieve besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad wordt medegedeeld waarbij eventueel wordt gemotiveerd waar en waarom van het advies is afgeweken. Tegen het besluit staat geen beroep open.

En dan heb je nog organisaties die op voorhand iemand, bijvoorbeeld een adjunct directeur, aanwijzen als vervanger van de bestuurder bij langdurige afwezigheid. Die afspraak staat, dus pas advies vragen over de tijdelijke benoeming als bestuurder op het moment dat de situatie zich feitelijk voordoet is mosterd na de maaltijd. Dat advies hoort daarom gevraagd te worden op het moment dat diegene wordt benoemd of aangewezen.